مسئول

مسئول

• اطلاعات مربوط به مسئول در کتابخانه
➢ نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سیفی، نسرین
➢ تاریخ شروع فعالیت در سمت فعلی: 1374
➢ مدارک تحصیلی
• دیپلم
• رشته: 
• سال اخذ مدرک : 
• کارشناسی
• رشته : 
• گرایش: 
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
• کارشناسی ارشد
• رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
• گرایش : علم اطلاعات ودانش شناسی
• سال اخذ مدرک : 1394
• محل اخذ مدرک: واحد علوم و تحقیقات بجنورد ( خراسان شمالی )
• دکتری 
• رشته : 
• گرایش :  
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
➢ 
سوابق شغلی به همراه تاریخ شروع و اتمام فعالیت
عنوان شغلی
شروع
پایان
➢ اطلاعات تماس
• تلفن تماس
• مستقیم: 0
• داخلی: 4418-9
• مکان اتاق: کتابخانه دانشکاه
• ساعات حضور و ملاقات: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 صبح الی 15:30 عصر


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد